ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
1994 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- อายุรกรรมเชี่ยวชาญโรคติดเชื้อ -

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

นพ.พจน์ อินทลาภาพร (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อ)