ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
- อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ -
- อายุรศาสตร์ -

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

นพ.ยงยุทธ จงจิรวิศาล (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อ)