ข้อมูลแพทย์

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
1996 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

นพ.สมชาย ฉายชยานนท์ (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์เชี่ยวชาญโรคไต)