ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
1987 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1993 วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
1997 วุฒิบัตรอนุสาขาจอประสาทตา University of southern California
2001 วุฒิบัตรอนุสาขาการผ่าตัดแก้ไขสายตา Vardinoyiannion eye institute

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

รศ.นพ.อัมพร จงเสรีจิตต์ (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาจักษุแพทย์เชี่ยวชาญจอประสาทตา-เลสิค)