ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

การศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
2005 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2012 ประสาทวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาล ราชวิถี

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันจันทร์ 08:00 - 17:00 ศูนย์อายุรศาสตร์เฉพาะทาง (อาคาร 2 ชั้น 1)
วันอังคาร 08:00 - 17:00 ศูนย์อายุรศาสตร์เฉพาะทาง (อาคาร 2 ชั้น 1)
วันอังคาร 17:00 - 20:00 ประกันสังคม (อาคาร1) ชั้น 1
วันพุธ 08:00 - 17:00 ศูนย์อายุรศาสตร์เฉพาะทาง (อาคาร 2 ชั้น 1)
วันพฤหัสบดี 08:00 - 12:00 ศูนย์อายุรศาสตร์เฉพาะทาง (อาคาร 2 ชั้น 1)
วันพฤหัสบดี 13:00 - 17:00 ประกันสังคม (อาคาร1) ชั้น 1
วันพฤหัสบดี 17:00 - 20:00 ศูนย์อายุรศาสตร์เฉพาะทาง (อาคาร 2 ชั้น 1)
วันเสาร์ 08:00 - 17:00 ศูนย์อายุรศาสตร์เฉพาะทาง (อาคาร 2 ชั้น 1)

นพ. เจษฎา นันทชัย (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์เชี่ยวชาญโรคระบบประสาทวิทยา)