ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

การศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
1997 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2003 อายุรศาสตร์ โรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้า
1978 กรมการแพทย์ ทหารบก กองทัพบกอายุรพ. ม.มหิดล
2007 อนุมัติและวุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์สาขาโรคไต โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรมการแพทย์ ทหารบก กองทัพบก

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันจันทร์ 08:00 - 17:00 อายุรกรรม (อาคาร 2) ชั้น G
วันอังคาร 08:00 - 17:00 อายุรกรรม (อาคาร 2) ชั้น G
วันพุธ 08:00 - 17:00 อายุรกรรม (อาคาร 2) ชั้น G
วันพฤหัสบดี 08:00 - 17:00 อายุรกรรม (อาคาร 2) ชั้น G
วันอาทิตย์ 08:00 - 17:00 อายุรกรรม (อาคาร 2) ชั้น G

พญ.พัชรี สุวรรณปิฎกกุล (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์เชี่ยวชาญโรคไต)