ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
1987 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น
1992 วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันจันทร์ 08:00 - 13:00 อาคาร 3 คลินิกออร์โธปิดิกส์
วันจันทร์ 13:00 - 17:00 อาคาร 1 คลินิกประกันสังคม
วันอังคาร 08:00 - 17:00 อาคาร 3 คลินิกออร์โธปิดิกส์
วันพุธ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 คลินิกประกันสังคม
วันพฤหัสบดี 08:00 - 13:00 อาคาร 3 คลินิกออร์โธปิดิกส์
วันพฤหัสบดี 13:00 - 17:00 อาคาร 1 คลินิกประกันสังคม
วันศุกร์ 08:00 - 13:00 อาคาร 3 คลินิกออร์โธปิดิกส์
วันศุกร์ 13:00 - 16:00 อาคาร 1 คลินิกประกันสังคม

นพ.พรชัย เตชะนิเวศน์ (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาออร์โธปิดิกส์)