ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศึกษาต่อเฉพาะทางสาขาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ศึกษาต่อเฉพาะทางต่อยอดด้านกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา อนุสาขาโรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา
ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา
ประกาศนียบัตรอบรมความรู้พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์ สำหรับแพทย์หลักสูตร 2 เดือน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศนียบัตร สำหรับ PTTEP Approved Doctor for Offshore Workers Training
ประกาศนียบัตร ตำแหน่งหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันอังคาร 09:00 - 17:00 ศูนย์เลสิค (อาคาร 2 ชั้น 4)
วันพุธ 09:00 - 17:00 ศูนย์เลสิค (อาคาร 2 ชั้น 4)

พญ.สุธนี สนธิรติ (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาจักษุแพทย์เชี่ยวชาญจอประสาทตา-เลสิค)