ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม,สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขากุมารเวชศาสตร์
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
สาขา เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันเสาร์ 08:00 - 17:00 ศูนย์กุมารเวชกรรม (อาคาร 2) ชั้น 2

นพ.ธีรชัย บุณยะลีพรรณ (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขากุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม)