ข้อมูลแพทย์

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
1987 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วุฒิบัตร ตจวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Certificate ศัลยศาสตร์และเลเซอร์ผิวหนัง โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Certificate of Completion in Radio - Frequency Assisted Liposuction Training, (Tel Aviv, ISRAEL) Tel Aviv, ISRAEL
Certificate of Attend in Surgery of cell-assisted fat grafting at Cellport Clinic Yokohama Tokyo Japan

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันพฤหัสบดี 09:00 - 17:00 ศูนย์ความงามและเลเซอร์ (อาคาร 2 ชั้น 1)

นพ.อุดมศักดิ์ วงศ์ปารมี (แพทย์เฉพาะทางด้านความงามและเลเซอร์)