ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
2003 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2009 วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2012 วุฒิบัตรอนุสาขาโรคต้อหินโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารสุข

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันจันทร์ 09:00 - 12:00 ศูนย์โรคตา (อาคาร 2 ชั้น 4)
วันจันทร์ 13:00 - 17:00 ประกันสังคม (อาคาร1) ชั้น 1
วันอังคาร 09:00 - 20:00 ศูนย์โรคตา (อาคาร 2 ชั้น 4)
วันพุธ 09:00 - 12:00 ศูนย์โรคตา (อาคาร 2 ชั้น 4)
วันพุธ 13:00 - 17:00 ประกันสังคม (อาคาร1) ชั้น 1
วันพุธ 17:00 - 20:00 ศูนย์โรคตา (อาคาร 2 ชั้น 4)
วันศุกร์ 09:00 - 17:00 ศูนย์โรคตา (อาคาร 2 ชั้น 4)

พญ.วรัฏฐา สุภาวุฒิกุล (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาจักษุแพทย์เชี่ยวชาญต้อหิน)