ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

การศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
2003 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมาย

วัน เวลา
วันเสาร์ 09:00 - 15:00 ศูนย์อายุรศาสตร์เฉพาะทาง (อาคาร 2 ชั้น 1)

พญ.จุฑาทิพย์ งามวิเศษชัยกุล (แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาอายุรแพทย์เชี่ยวชาญโรคหัวใจ)