ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

ประวัติการศึกษา:

ปี ปริญญา สถาบัน
สาขา ออร์โธปิดิกส์

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันอาทิตย์ 13:00 - 17:00 อาคาร 3 คลินิกออร์โธปิดิกส์

นพ.พีรณัฐ กาบแก้ว (แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านออร์โธปิดิกส์)