ข้อมูลเกี่ยวกับหมอ

การศึกษา

ปี ปริญญา สถาบัน
2018 Postdoctoral Research Fellow in Shoulder, Elbow and Sports Medicine The Center for Shoulder, Elbow and Sports Medicine, Department of Orthopedic Surgery, Columbia University Irving Medical Center, New York, USA
2018 Certificate Clinical observer in Shoulder, Elbow and Sports Medicine (Prof.Willian Levine) The Center for Shoulder, Elbow and Sports Medicine, Department of Orthopedic Surgery, Columbia University Irving Medical Center, New York, USA
2015 Clinical Fellowship in Orthopedic Sports Medicine Department of Orthopedics, Faculty of Medicine, Thammasat University, Thailand
2014 Orthopedic Residency Department of Orthopedics, Faculty of Medicine, Srinakharinwirot University, Thailand
2008 Doctor of Medicine Second class Honors, Srinakharinwirot university, Thailand

ประสบการณ์

ปี สาขา ตำแหน่ง โรงพยาบาล

ตารางนัดหมายแพทย์

วัน เวลา
วันอาทิตย์ 09:00 - 15:00 อาคาร 3 คลินิกออร์โธปิดิกส์

นพ.พิงควรรศ คงมาลัย (แพทย์เฉพาะทางสาขาด้านออร์โธปิดิกส์)