ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัทโรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)Ladprao General Hospital Public Company Limited (LPH)
ประเภทธุรกิจดําเนินธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน โดยใช้ชื่อว่า “โรงพยาบาลลาดพร้าว”
เลขทะเบียนบริษัท0107536000161
ที่ตั้งสํานักงานใหญ่2699 ถนนลาดพร้าว 95-97 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์0 2530 2244, 0 2530 2388, 0 2530 2556 – 69
โทรสาร0 2539 8490
เว็บไซต์ladpraohospital.com
E-mail[email protected]
ทุนจดทะเบียน360,000,000 บาท (สามร้อยหกสิบล้านบาท)
ทุนชําระแล้ว360,000,000 บาท (สามร้อยหกสิบล้านบาท)
จำนวนหุ้นสามัญ720,000,000 หุ้น (เจ็ดร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
นายทะเบียนหลักทรัพย์บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2009-9000
โทรสาร: 0-2009-9991
ผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1
แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์: 0-2587-8080
โทรสาร: 0-2586-0301