ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ) Ladprao General Hospital Public Company Limited (LPH)
ประเภทธุรกิจ ดําเนินธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน โดยใช้ชื่อว่า “โรงพยาบาลลาดพร้าว”
เลขทะเบียนบริษัท 0107536000161
ที่ตั้งสํานักงานใหญ่ 2699 ถนนลาดพร้าว 95-97 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ 

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0 2530 2244, 0 2530 2388, 0 2530 2556 – 69
โทรสาร 0 2539 8490
เว็บไซต์ ladpraohospital.com
E-mail [email protected]
ทุนจดทะเบียน 375,000,000 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาท)
ทุนชําระแล้ว 375,000,000 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาท)
จำนวนหุ้นสามัญ 750,000,000 หุ้น (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2009-9000
โทรสาร: 0-2009-9991
ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1
แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์: 0-2587-8080
โทรสาร: 0-2586-0301