บริการทางการแพทย์

โรงพยาบาลลาดพร้าว เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล และก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ตลอดจนการให้การบริการทางการแพทย์โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเสริมสร้างให้โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในย่านลาดพร้าว ดังวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล 

พร้อมกันนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลได้ดำเนินการสรรหาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการรักษาเฉพาะทางเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของโรงพยาบาลฯ และเพื่อได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้มาใช้บริการ ด้านสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลฯ ได้จัดโครงการ “โรงพยาบาลสีเขียว” (Green Hospital) รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมลดภาวะโลกร้อน โดยรณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการและบุคลากรของโรงพยาบาลใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการณรงค์ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ยังรวมไปถึงการมีส่วนร่วมต่อสังคม โดยความร่วมมือของมูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าวให้การสนับสนุนช่วยเหลือในด้านต่างๆ จากโครงการต่างๆมากมาย ตลอดจนมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และรักษาสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนได้ด้วยดีเสมอมา