Showing 28–36 of 91 results

  ตรวจคัดกรองเบาหวานประจำปี

  ฿1,600.00฿3,000.00

  หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

  สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อายุรศาสตร์เฉพาะทาง (อาคาร 2) ชั้น 1 โทร.02-530-2556 ต่อ 2100,2110


  แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
  นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตับ

  ฿4,500.00

  หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

  ติดต่อบสอบถามได้ที่ ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ (อาคาร 3) ชั้น 2 โทร.02-530-2556 ต่อ 3210


  แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
  นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบและไวรัสตับอักเสบ B

  ฿1,500.00฿2,500.00

  หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

  สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ (อาคาร 3) ชั้น 2 โทร.02-530-2556 ต่อ 3210


  แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
  นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  ตรวจป้องกันโรคไมเกรนเรื้อรัง

  ฿18,400.00

  หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

  สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อายุรศาสตร์เฉพาะทาง (อาคาร 2) ชั้น 1 โทร.02-530-2556 ต่อ 2100,2110


  แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
  นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  ตรวจมะเร็งปากมดลูก Thin pap +TVS / Thinpre +HPV + TVS

  ฿3,500.00฿4,900.00

  หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

  สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพสตรี (อาคาร 2) ชั้น 3 โทร.02-530-2556 ต่อ 2310,2320


  แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
  นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  ตรวจสมดุล วิตามิน และแร่ธาตุ พื้นฐานในร่างกาย Basic Nutrient (Blood Vitamin & Mineral Test)

  ฿10,900.00

  หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

  ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์อายุรศาสตร์เฉพาะทาง (อาคาร 2) ชั้น 1 โทร.02-530-2556 ต่อ 2100,2110
  ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์สุขภาพ (อาคาร 3) ชั้น 3 โทร.02-530-2556 ต่อ 3300,3301


  แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
  นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  ตรวจสมดุล วิตามิน และแร่ธาตุ สารต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย Vitamin (Antioxidants and Micronutrients)

  ฿14,900.00

  หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

  ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์อายุรศาสตร์เฉพาะทาง (อาคาร 2) ชั้น 1 โทร.02-530-2556 ต่อ 2100,2110
  ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์สุขภาพ (อาคาร 3) ชั้น 3 โทร.02-530-2556 ต่อ 3300,3301


  แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
  นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  ตรวจส่องกล้องทางเดินอาหาร

  ฿9,900.00฿28,400.00

  หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

  สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ (อาคาร 3) ชั้น 2 โทร.02-530-2556 ต่อ 3210


  แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
  นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน
  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  ตรวจสุขภาพ (สำหรับผู้ประกันตน)

  ฿1,600.00฿4,800.00

  หมดเขต 31 ธันวาคม 2566

  สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประกันสังคม (อาคาร LPH120) ชั้น 2 โทร.02-530-2556 ต่อ 4100


  แจ้ง : ถึงกรณีการซื้อแพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลลาดพร้าว ผ่านทางระบบออนไลน์
  นั้นระบบยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ จึงมีความจำเป็นขอปิดระบบออกไปก่อน

  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้