Physical Therapy & RehabilItation Center

Rehabilitation and Physical Therapy Center Ladprao Hospital.

ให้บริการด้านการส่งเสริม ป้องกันรักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคทางระบบต่าง ๆ ดังนี้

• ระบบกระดูกและข้อ

• ระบบประสาท

• ระบบทางเดินหายใจ

• ระบบหัวใจ และหลอดเลือด

โดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรบำบัด

ทีมผู้ให้การรักษา ดังนี้

• แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

• นักกายภาพบำบัด

• นักกิจกรรมบำบัด และนักอรรถบำบัด

โดยให้การดูแลรักษาผู้ป่วยแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

1.ในกลุ่มผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท For example, half-paralysed patients, half-paralysed patients, whole-body paralysis, elderly patients, etc.

• แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นผู้ประเมิน สรุปปัญหา โดยรวมของผู้ป่วย ตั้งเป้าหมายในการรักษาร่วมกับบุคคลากรอื่น ๆ ในทีมติดตามรักษาประสานงานให้การทำงานของทีมเป็นไปอย่างราบรื่น

• นักกายภาพบำบัดให้การรักษา ฟื้นฟูโดยการออกกำลังกาย การฝึกนั่ง ฝึกยืน เดินโดยใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดร่วมด้วย อาทิเช่น ราวฝึกเดิน , บันไดฝึกเดิน , เตียงฝึกยืน , เครื่องฝึกการทรงตัวในท่ายืน , ถุงทราย เป็นต้น

• นักกิจกรรบำบัดให้การรักษา ฟื้นฟูโดยการฝึกกิจกรรมประจำวันโดยการ บริหารมือ , บริหารนิ้ว , การฝึกกลืน เป็นต้น

• นักอรรถบำบัดให้การรักษา ฟื้นฟูโดยการฝึกพูด , การสื่อความหมาย เป็นต้น

2.ในกลุ่มผู้ป่วยโรคทางระบบกระดูก And muscles, including neck pain, shoulder pain, back pain, knee pain, muscle pain or osteoporosis to be treated by using various power tools such as

• การใช้เครื่องอัลตราซาวด์ และกระแสไฟฟ้า เพื่อลดอาการปวด , คลายกล้ามเนื้อ , ลดการอักเสบ และเพิ่มการไหลเวียนเลือด

• การใช้เครื่อง Short Wave Diathermy เพื่อลดอาการปวด , การอักเสบของเส้นเอ็น , ข้อต่อ และเพิ่มการไหลเวียนเลือด

• การใช้เครื่อง High Power Laser เพื่อลดอาการปวด , บวม , อักเสบขอเส้นเอ็น และกล้ามเนื้อโดยสามารถเห็นผลการรักษาตั้งแต่รักษาครั้งแรก

• การใช้เครื่อง Shock Wave Therapy เพื่อลดอาการปวด สลายพังผืดในกล้ามเนื้อ , เส้นเอ็น , ข้อต่อ โดยเฉพาะในระยะการอักเสบเรื้อรัง เช่น โรครองช้ำ (Plantar Fasciitis) โรคเอ็นข้อศอกอักเสบ (Tennis Elbow) เป็นต้น

• การใช้เครื่องดึงหลัง ดึงคอ เพื่อลดการกดทับเส้นประสาทภาวะกระดูกเสื่อม หรือหมอนรองกระดูกเคลื่อน

3.ในกลุ่มผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ Including pain and swelling patients, bronchitis patients, which often occur in children and the elderly, emphysema patients, lung abscesses, emphysema patients, lung abscesses, patients before and after abdominal and thoracic surgery, etc.

4.ให้การรักษาโดยการเคาะปอด , pulmonary tremors , breathing exercises , coughing training , sputum discharge and exercise.

5.ในกลุ่มโรคระบบหัวใจ และหลอดเลือด ได้แก่ ผู้ป่วยโรคหัวใจ , ผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ ให้การรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย และฝึกเคลื่อนย้ายตัวบนเตียง , การลุกนั่ง ฝึกยืน , ฝึกเดิน และการทำกิจกรรมต่าง ๆ

6.เพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้

7.High Power Laser Therapy : การรักษาด้วยเลเซอร์กำลังสูง เลเซอร์ (Laser) เป็นการรักษา ด้วยเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า

8.Electromagnetic wave : เป็นลำแสง ที่มีความถี่ และความยาวคลื่นเดียวโดยอาจเป็นลำแสงที่มีสีให้มองเห็นด้วยตาเปล่า หรือไม้ก็ได้

9.ทุกคลื่นในลำแสงมีความพร้อมเพรียง ไม่มีการกระจานของสำแสงด้วย เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถควบคุมกำกับให้เลเซอร์ ที่แม้จะมีกำลังสูงก็ไม่ก่อให้เกิดความร้อนที่ผิดหนัง และเนื้อเยื้อจนถึงขีดอันตรายตรงกันข้ามกำลังที่สูงขึ้นร่วมกับค่าความยาวคลื่นที่มาก

10.ทำให้เลเซอร์สามารถลงผ่านผิวหนังสู่เนื้อเยื่อในตำแหน่งที่ลึกตามเป้าหมายได้อย่างแม่นยำกลไกลการทำงานของการรักษาด้วยเลเซอร์

11.เป็นลักษณะการปรับด้านชีวภาพ (Biomodulation) เชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับ 3 กลไกล ได้แก่

1.Chemical effect.

• Chemical Effect : พบว่าเลเซอร์จะทำให้ระดับของสารก่อการอักเสบ

• Inflammatory Mediators : และสารตั้งต้น ของการอักเสบ

• Proinflammatory Cytokines : บางตัว และสภาวะเครียดออกซิเดชั่น

• Oxidative Stress : ในเซลล์ลดลงอีก

2.The effect of heat.

• Thermal Effect : เลเซอร์ทำให้เกิดการสั่นของอะตอมในเซลล์ ส่งผลให้เพิ่มการขยายตัว และการไหลเวียนของเลือด และน้ำเหลือง ช่วยเพิ่มออกซิเจน สารอาหาร และสารกระตุ้นการเจริญเติบโต

• Growh Factor : นำไปสู่การซ่อมแซมเนื้อเยื้อที่ดีขึ้น

3.Mechanical effect.

• Mechanical Effect : เลเซอร์ทำให้เกิดคลื่นแรงดันภายในเนื้อเยื้อ

• Elastic Pressure Wave : ส่งผลเพิ่มการไหลเวียนของน้ำเหลือง ลดการบวมได้

12.เลเซอร์กำลังสูงรักษาโรคอะไรได้บ้าง ?

กลุ่มแรก It is a disease related to all kinds of pain in the musculoskeletal system, bones, joints, including:

• กล้ามเนื้อ , เส้นเอ็น , ไขข้อ , บาดเจ็บอักเสบเคล็ดยอก

• ทุกระยะของโรคทั้งเฉียบพลัน และกึ่งเฉียบพลัน กึ่งเฉียบพลัน และเรื้อรัง ทั้งที่เป็นตามบริเวณคอ , บ่า , ไหล่ , แขน , ศอก , มือ , หลัง , เอว , เข่า , เท้า , ยิ่งมีอาการบวมแดง ฟกช้ำ ยิ่งได้ผลดี

• เอ็นข้อไหล่อักเสบ ไหล่ติดระยะเริ่มแรก

• เอ็นข้อศอก , เอ็นข้อมืออักเสบ

• นิ้วล็อค

• เอ็นร้อยหวายอักเสบ

• พังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ

• ข้อเข่าเสื่อม , กล้ามเนื้อ , เอ็น , พังผืดรอบเข่าอักเสบ

• มือชาจากโรคอุโมงค์ข้อมือ

• ข้อนิ้วมือเสื่อมอักเสบ

• ปวดเอว , กล้ามเนื้อเอวอักเสบ

• อาการปวดจากหมอนรองกระดูกเคลื่อนกดทับเส้นประสาททั้งที่คอ และเอว

• อาการปวดบวมอักเสบรอบแผลหลังการผ่าตัด

• อาการปวดศีรษะที่มีสาเหตุมาจากความตึงตัวของกล้ามเนื้อคอ ท้ายทอย

2.The second group. It's a group of diseases that are directly related to nerves, most of which come with it. Pain and numbness include:

• มือเท้าชาจากปลายเส้นประสาทอักเสบเนื่องจากโรคเบาหวาน

• มือเท้าชาจากปลายเส้นประสาทอักเสบเนื่องจากผลแทรกซ้อน จากยา เคมีบำบัด

• ปวดแขนขาในระยะฟื้นหลังจากบาดเจ็บเส้นประสาท

• ปวดชา กล้ามเนื้อยึดเกร็งในผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตจาก โรคหลอดเลือดสมอง หรือจากการบาดเจ็บไขสันหลัง

• อาการปวดประสาทจากเส้นประสาทสมองคู่ที่ 5

• อาการปวดประสาทจากโรคงูสวัด

3.The third group. Is the disease group with swelling of the limbs, including.

• อาการบวมช้ำจากการบาดเจ็บ รวมทั้งเลือดออกใต้ผิว

• อาการบวมแขนจากต่อมน้ำเหลืองอุดตันหลังจากการผ่าตัดเต้านม และต่อมน้ำเหลือง

4.Fourth group. Is a wound from various causes.

• แผลบาดเจ็บ

• แผลเบาหวาน

• แผลกดทับ

• แผลจากโรคหลอดเลือด เป็นต้น


More inquiries can be made at

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด (อาคาร3) ชั้น 4 โทร.02-530-2556 ต่อ 3420 , 3421

Our doctor

All